Antidiscriminatiebeleid

De bedrijfsvoering van JOIN is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens jou en derden duidelijk en transparant te zijn over:
1. wat JOIN verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
2. wat het standpunt is van JOIN ten opzichte van discriminerende verzoeken;
3. handelen door de werknemers van JOIN;
a. wat van jou wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
b. waar je terecht kan voor overleg en/of een melding.
4. verantwoordelijkheden van JOIN.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect
onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van Opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van JOIN

1. JOIN wijst iedere vorm van discriminatie af.
2. Verzoeken van Opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de
verzochte criteria:
• een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
• resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om
het doel te bereiken;
• in redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
• noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

3. JOIN tolereert niet dat werknemers van JOIN dan wel Uitzendkrachten discriminerend worden bejegend door derden.

Handelen door de werknemers van JOIN

1. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van Opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt
verleend.
2. Indien je discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand hebt, kan je terecht bij je leidinggevende binnen JOIN. Indien dit niet leidt tot een voor jou afdoende resultaat kan je terecht bij de directie van JOIN.

Verantwoordelijkheden van JOIN

JOIN is verantwoordelijk voor:
1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.
2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid.
Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat je:
a. geïnformeerd bent over en vertrouwd bent met het beleid. Dit wordt tijdens de wekelijkse overleggen besproken;
b. goede instructies hebt gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Deze worden wekelijks tijdens de sales meetings besproken;
c. voorbereid bent op de situatie dat jij wordt geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weet op welke manier jij het gesprek met Opdrachtgevers kunt voeren en keren.

3. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.