Algemene Voorwaarden

 

JOIN ERP&CRM BV/ JOIN IT Development BV/ JOIN IT Infra BV/ JOIN BI BV  

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

Voor zover geen specifieke overeenkomst geldt, zijn deze algemene voorwaarden (aanvullend) van toepassing op iedere handeling, aanbieding en dienst zijdens JOIN ERP&CRM BV/JOIN IT Development BV/ JOIN IT Infra BV/ JOIN BI BV  (hierna gezamenlijk  te noemen: “JOIN”) alsmede alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende verbintenissen. JOIN maakt haar bedrijf van het werven en selecteren van kandidaten (hierna te noemen: “Kandidaat”) ten behoeve van derden (hierna te noemen: “Cliënt”), met als doel het tot stand laten komen van  een verbintenis van welke aard dan ook tussen Cliënt en Kandidaat.

 

Artikel 2:  Verbintenis tot betaling

Iedere informatieverstrekking zijdens JOIN aan Cliënt ter zake een Kandidaat geldt als een aanbod. Voor Cliënt ontstaat een verbintenis tot betaling aan JOIN van de vergoeding als bepaald in art. 3 ingeval Cliënt binnen 12 maanden na voormeld aanbod met de Kandidaat contracteert of er op enigerlei wijze bij betrokken is dat een derde met de Kandidaat contracteert, zulks bijvoorbeeld door die derde te informeren dat Kandidaat beschikbaar is.  

 

Artikel 3: Grondslag Vergoeding

3.1 In het geval dat tussen Cliënt en JOIN geen andere tariefafspraak tot stand is gekomen, heeft JOIN op basis van de redelijkheid en billijkheid jegens Cliënt aanspraak op een vergoeding gelijk aan het tariefvoorstel zoals JOIN dat meest recent aan de Cliënt heeft gedaan.  

 

Artikel 4: Verplichtingen Cliënt 

4.1 Cliënt is verplicht alle door JOIN verschafte informatie betreffende de Kandidaat strikt vertrouwelijk te behandelen.  

4.2 Uiterlijk 5 dagen nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Cliënt (of de derde) en Kandidaat, informeert Cliënt JOIN daarover per e-mail.  

4.3 Cliënt is steeds zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen samenhangende met dan wel voortvloeiende uit de tussen Cliënt en Kandidaat tot stand gekomen overeenkomst, waaronder bijvoorbeeld het eventueel regelen van een werk- en verblijfsvergunning ten behoeve van Kandidaat.

4.4 Cliënt is steeds verplicht op eerste verzoek van JOIN (aanvullende) zakelijke zekerheid te stellen.  

 

Artikel 5: Facturering,  Betaling, Verzuim 

5.1 Indien en zodra tussen Cliënt en Kandidaat een overeenkomst tot stand is gekomen (bij ondertekenen arbeidsovereenkomst van de kandidaat) , zal JOIN Cliënt factureren ter zake haar vergoeding als bedoeld in art. 3.

5.2 Ter zake de factuur bedoeld in het voorgaande lid geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum.  

5.3 Indien Cliënt niet binnen voormelde betalingstermijn betaalt, is Cliënt in verzuim en is Cliënt de wettelijke handelsrente verschuldigd, is Cliënt desgevraagd verplicht te betalen door overdracht van een of meerdere goederen en is Cliënt gehouden tot volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht en advocaatkosten.

5.4 Ongeacht hetgeen Cliënt bij een betaling vermeldt, strekt die in eerste instantie tot betaling van door JOIN gemaakte kosten, daarna tot betaling van rente, vervolgens tot (deel)betaling van oudere geheel of gedeeltelijk openstaande facturen.  

 

Artikel 6: Exoneratie 

6.1 JOIN informeert Cliënt uitsluitend ter zake de beschikbaarheid van de Kandidaat. JOIN aanvaardt bijvoorbeeld geen aansprakelijkheid voor handelen en/of  nalaten van Kandidaat van welke aard dan ook.

6.2 Naar de aard der materie heeft JOIN geen zicht op de uiteindelijke geschiktheid van de Kandidaat voor Cliënt, het is aan Cliënt dat zelf te (laten) beoordelen.

6.3 De aansprakelijkheid van JOIN is in ieder geval steeds beperkt tot directe schade en het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval, dan wel het factuurbedrag ter zake de Kandidaat. Door Client aan Kandidaat betaald loon  of andere betalingen, kwalificeren hoe dan ook niet als schade waarvoor JOIN aansprakelijk kan zijn.  

 

Artikel 7: Intrekken aanbod

7.1 Indien Cliënt Kandidaat een aanbod heeft gedaan en dat aanbod intrekt voordat de Kandidaat dat aanbod heeft geaccepteerd, is Cliënt 50% verschuldigd van de toepasselijke vergoeding in artikel 3.1.  

7.2 Indien Cliënt Kandidaat een aanbod heeft gedaan en de Kandidaat dat aanbod heeft geaccepteerd en Cliënt vervolgens voor aanvang van de werkzaamheden van de Kandidaat vanwege budgettechnische redenen alsnog de overeenkomst beëindigt, is Cliënt 50% verschuldigd van de toepasselijke vergoeding in artikel 3.1.

 

Artikel 8: Verjaringstermijn 

Elke vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag dat Cliënt bekend is geworden of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met de schade en JOINs aansprakelijkheid ter zake.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen en daarmee samenhangende en/of  daaruit voortvloeiende verbintenissen en geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.